verwijzers-banner

Informatie voor verwijzers

Stichting Werk op Maat is opgericht in 1988 en heeft sindsdien ruime expertise opgebouwd. Wij zijn sterk in het praktisch en daadkrachtig aan de slag gaan met hulpvragen van onze deelnemers en opdrachtgevers.

Wie kunnen bij Werk op Maat terecht?

Bent u op zoek naar een werkplek waar bijvoorbeeld uw kind of cliënt zich kan ontwikkelen op het gebied van werknemersvaardigheden? En waar wordt gekeken naar een passende route naar betaald werk, vrijwilligerswerk, scholing of dagbesteding? Dan kunt u terecht bij Werk op Maat. Onze doelgroep is breed. In leeftijd varieert dat van 15 tot 80 jaar. Bij de deelnemers is sprake van belemmerende factoren van psychische, lichamelijke of verstandelijke aard. Meestal is er sprake van een combinatie van factoren. Dit maakt het complex, waardoor de deelnemer de weg naar werk (nog) niet kan maken.

Wat bieden wij onze deelnemers?

Aan de hand van een ondersteuningsplan werken we aan de individuele hulpvragen en wensen. Daarin werken we nauw samen met andere partijen en schakelen we waar nodig meer expertise in. Werk op Maat richt zich niet alleen op activering en dagbesteding, maar kan ook de rol van casemanager op zich nemen. Wij zijn HKZ gecertificeerd en gecontracteerd door gemeenten voor WMO Begeleiding Groep basis en speciaal, vanuit het Ommelander Samenwerkingsmodel.

Werk op Maat is een erkend leer-werkbedrijf op diverse vakgebieden (onder andere houtbewerking, metaal, zorg en welzijn en administratieve opleidingen (niveau 1 en 2)). Op het gebied van computervaardigheden worden maatwerktrajecten aangeboden.

Wie zijn wij?

Werk op Maat is een stichting zonder winstoogmerk. We zijn een stabiel en vakbekwaam team van negen beroepskrachten. We zijn praktisch en creatief ingesteld en doen wat nodig is voor onze deelnemers. Het belang en het doel van de deelnemer staan centraal. Daarbij kijken we naast werk ook naar alle andere levensgebieden.

Met wie werken we samen?

Werk op Maat werkt samen met tal van maatschappelijke en hulpverlenende instanties die beroepsmatig betrokken zijn bij onze doelgroep. Ook werken wij samen met de partijen in het informele circuit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Humanitas, de vrijwillige steungroepen AA en de persoonlijke netwerken van de deelnemers, zoals ouders, partners en mantelzorgers. We hebben veel contacten binnen het praktijk- en speciaal onderwijs, en met bijvoorbeeld roc’s en leerplichtambtenaren.

Hoe kun je iemand aanmelden?

Dit kan eenvoudig telefonisch, per mail of via het contactformulier op onze contactpagina. We plannen dan binnen twee weken een oriënterend gesprek met de potentiële deelnemer en jou als verwijzer. Tijdens het gesprek bespreken we de hulpvraag en wat Werk op Maat daarin kan betekenen.

Wat is onze werkwijze

Als we besloten hebben met elkaar verder te willen gaan, dan stellen wij samen een ondersteuningsplan op. Daarin omschrijven wij de doelen en de wijze waarop wij daaraan gaan werken. De deelnemer kan in principe de week daarna al starten. De deelnemer heeft bij Werk op Maat een trajectbegeleider die de algehele voortgang bewaakt en een werkbegeleider die het dagelijkse aanspreekpunt is. De werkbegeleider zorgt voor passend werk en is steeds in de nabijheid van de deelnemer. De groepen zijn klein en overzichtelijk. Tijdens periodieke evaluatiemomenten gaan wij samen in gesprek over de tevredenheid, de voortgang en stellen waar nodig de doelen bij.

Mogelijkheden voor uit- en doorstroom

Deelnemers van Werk op Maat met een uitstroomdoel kunnen doorstromen richting een opleiding, betaald regulier werk, beschut werk (met indicatie Beschut werk), een afspraakbaan (met indicatie doelgroepenregister), een werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk en dagbesteding (met indicatie van de WMO, Wlz of Jeugdwet). Werk op Maat draagt daarbij zorg voor een warme overdracht en kan nazorg leveren.

Resultaten

De resultaten van het traject worden nauwgezet bijgehouden in het ondersteuningsplan. Deze kunnen worden gedeeld in de vorm van een rapportage met conclusie en advies (uiteraard met toestemming van de deelnemer).

Financiering

Financiering van de trajecten vindt plaats op basis van onder andere WMO, Wlz, Jeugdwet, ZIN, PgB, participatiegelden en particuliere ondersteuning. Wij kunnen je bij het vinden van de juiste financiering helpen.