Stichting Werk op Maat ondersteunt sinds 1988 mensen met het vinden van een passende dag invulling en maatschappelijke participatie.Middels passend werk met intensieve begeleiding werken gemiddeld 120 deelnemers per jaar aan door henzelf gestelde doelen richting participatie en werk.De werkwijze is eenvoudig, praktisch en doelgericht. Werk op Maat heeft diverse activering- en leerprojecten, waarin deelnemers hun kwaliteiten kunnen benutten en waar zij een persoonlijke ontwikkeling kunnen doormaken. Dit kan leiden naar doorstroom in (beschut) betaald werk, scholing, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Er werken 11 medewerkers voor de stichting  (7 Fte) die een platte organisatiestructuur kent. Werk op Maat is een gecontracteerde zorgaanbieder WMO Begeleiding groep basis en speciaal. Werk op Maat is gevestigd in Uithuizen, maar is werkzaam voor de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta en Groningen.

Vanwege het verstrijken van de statutaire termijn is Werk op Maat op zoek naar een nieuw

                                                     Lid van de Raad van Toezicht

Er wordt gezocht naar een kandidaat met affiniteit en deskundigheid op het gebied van financiën, het sociaal domein en/of de politiek.

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, bestaande uit drie personen komen minimaal 4 maal per jaar in vergadering bijeen. De Raad van Toezicht ziet toe op en adviseert gevraagd en ongevraagd over de missie, het beleid, de strategie, de financiële bedrijfsvoering en de organisatorische continuïteit van Stichting Werk op Maat.

De Raad van Toezicht toetst of de directie bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken in voldoende mate oog houdt voor het belang van de organisatie van Stichting Werk op Maat in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting.

De aanbevelingen afkomstig uit de Health Care Governance zijn leidend voor de Raad.

Tot het toezicht behoort in ieder geval:

  • Het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving
  • Het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie
  • Het toezicht op de financiele jaarcyclus, waaronder het goedkeuren van de jaarrekening en- begroting
  • Het opstellen van verslag van de Raad van Toezicht, als onderdeel van het jaarverslag
  • Het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur/bestuurder

Competenties Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht voelen zich verbonden met het gedachtengoed, de uitgangspunten en de doelstelling van Stichting Werk op Maat. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen. Een deel van de Raad van Toezicht heeft een zekere verankering in de regio. De leden zijn in voldoende mate beschikbaar voor vergaderingen van de Raad van Toezicht. Daarnaast worden de volgende competenties gevraagd aan de leden van de Raad van Toezicht:

  • Hebben kennis en inzicht in regels en opvattingen over goed bestuur (de ’governance’)
  • Beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis
  • Zijn in staat sociale, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lange termijn in te schatten en de gevolgen daarvan naar Stichting Werk op Maat te vertalen
  • Zijn in staat het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken
  • De combinatie van de persoonlijke profielen van de leden voorziet in een balans tussen beroepservaring en inhoudelijke relevante expertise. Daarom wordt in de huidige vacature gezocht naar een kandidaat met kennis en ervaring in sociaal domein, financiën en / of politiek

Procedure

Voor meer informatie over de vacature kunt u zich wenden tot dhr. Nicolay, lid Raad van Toezicht, pgnicolay@outlook.com of mevr. Irma Schuurman, directeur/bestuurder i.schuurman@werkopmaat.info .

Mocht de toezichthoudende functie u aanspreken en beschikt u over de gevraagde competenties dan verzoeken wij u een korte motivatie en CV te sturen aan Dina Pasman, secretaris Raad van Toezicht (mail d.pasman@werkopmaat.info). U kunt tot uiterlijk 31 dec 2021 reageren.

Deel dit bericht via: