Werkwijze

Stichting Werk op Maat streeft naar een transparante en efficiënte werkwijze, waarin alle wettelijke verplichtingen en afspraken met derden worden nagekomen, maar bureaucratie zo veel mogelijk wordt voorkomen. Werk op Maat is een zeer beperkt gelaagde organisatie met een informele organisatiecultuur.

Dit kenmerkt de werkwijze. Een praktische, vlotte en mensgerichte benadering draagt zorg voor een herkenbare en positieve dienstverlening.

Omgang met privacy volgens Algemene Verordening Gegevensverwerking 

Stichting Werk op Maat gaat zeer zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. We gaan uit van de voorwaarden en regels, zoals die in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) staan omschreven. Daarbij nemen we alle maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat er datalekken ontstaan, waardoor privacygevoelige gegevens in handen komen van onbevoegden.

De persoonsgegevens die in het geautomatiseerde systeem worden opgenomen, zijn alleen die gegevens die nodig zijn om aan u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en worden niet gedeeld met anderen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Als we uw gegevens voor een ander doel zouden willen gebruiken dan vragen wij u vooraf om uw toestemming. U heeft recht op inzage van uw gegevens.

U tekent bij Werk op Maat een toestemmingsverklaring. U heeft het recht om de toestemming voor verwerking van uw gegevens weer in te trekken. Dit kan heel eenvoudig door ondertekening van het formulier “Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens.”

Na beëindiging van onze diensteverlening worden uw gegevens voor een maximale termijn van 3 jaar bewaard. Op uw verzoek kunnen uw gegevens binnen deze termijn worden verwijderd.